Hur går det till:
En certifierad provtagare tar provet på individen. Beroende på upplägg hos just er, kan det göras på provtagningsställe, företagshälsovård eller exempelvis genom att provtagare besöker arbetsplatsen. Vi kan bistå med provtagare eller vara en del av kedjan för att möjliggöra analysen. Våra provtagare har samtliga utbildats enligt de europeiska riktlinjer som ges ut av European Workplace Drug Testing Society och all provtagning sker enligt Guide för kvalitetssäkrad alkohol- och drogkontroll i arbetslivet (ges ut av Sveriges Företagshälsor). Provet tas från munvätska/saliv (A- och B-prov) och skickas in avidentifierat till ackrediterat laboratorium för analys (enligt chain of custody). Beroende på önskemål och avtal kan vi bistå med medical review offficer (MRO) vid bedömning av positivt provsvar. Vi kan även utfärda intyg.
 
Svarstid: 1-5 arbetsdagar
 
Varför ska ni välja detta test:
Salivtest lämpar sig både för nyanställning såväl som vid slumpmässig provtagning. Det beror på vad ni som företag har för policy och vad det är ni vill bidra med när ni väljer testet. Slumpmässig testning ger stor möjlighet att upptäcka dem som regelbundet använder alkohol eller droger. Slumpvis drogtestning kan också avskräcka från användning vilket kan vara en viktig del i ert förebyggande arbete för en hälsosam arbetsplats. Ett salivtest kan påvisa om droger använts inom de senaste 1-2 dygnen. Det är dock svår att ge en generell tid då detektionen kan skilja från individ till individ beroende på nedbrytning och metabolism men också beroende på substans och hur omfattande bruket av den aktuella substansen varit. En fördel med salivprov är att det kan uppfattas som mindre integritetskränkande än urinprov samt ställer lägre lokalmässiga krav på testningen.
 
Utarbeta en policy för drogtestning
Vi rekommenderar alltid att ni som företag har en policy kring drogtestning innan ni påbörjar testning. Vi hjälper gärna till med kunskap och underlag för att den ska bli så bra som möjligt. Vi kan även bistå med att revidera en redan existerande policy.
 

 
Tillbaka till: Drogtestning
Tillbaka till: Drogtestning vid nyanställning
Tillbaka till: Slumpmässig alkohol-och-drogtestning